Mission Statement

Mseleni Hospital Mission Statement
We are committed to deliver holistic, high quality, comprehensive health care to our community through preventative, promotive, curative and rehabilitative levels of primary health care promoting personal development and health of both worker and community member.

Umgomongqangi
Sizibophelezele ekuletheleni umphakhathi wakithi ezempilo eziseqophelweni eliphezulu ngokuba sigqugquzela ukuvikelwa kwezifo, ukulashwa kwezifo kanye nokukhuthaza izindlela ezifanele zokuziphatha.Sizokhuthaza intuthuko yomuntu ngomuntu kanye nempilo enhle yabasebenzi kanye nomphakathi wonke.